Zbiornik podziemny

ZBIORNIK PODZIEMNY
O POJEMNOŚCI: 6.8 m3, 10.0 m3, 13.2m3
ATEST HIGIENICZNY PZH : HK/W/0278/01/2001

Proponujemy Państwu lekkie i szczelne zbiorniki z laminatów poliestrowo-szklanych, które mogą być wykorzystywane jako szamba lub zbiorniki na wodę (deszczówkę). Zbiorniki nie wymagają konserwacji. Dostarczane mogą być w wersji podstawowej (kula – 6,6m3) lub w wersjach rozbudowanych o moduły środkowe (pierścienie – 3,0m3).
Zbiornik wyposażony jest w studzienkę, wlot instalacyjny i pokrywę z odpowietrzeniem. Klient może ustalić głębokość studzienki oraz umiejscowienie i wielkość wlotu.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 6.8 m3 10.0 m3 13.2 m3
ŚREDNICA

2.35 m

DŁUGOŚĆ 2.35 m 3.15 m 4.05 m
WAGA ~ 200 kg ~ 300 kg ~ 400 kg
ŚREDNICA STUDZIENKI

0.60 m

 

INSTRUKCJA INSTALACJI I KORZYSTANIA ZE ZBIORNIKA PODZIEMNEGO

Usytuowanie zbiornika ścieków musi być zgodne z wymogami prawa budowlanego, tzn. uwzględniać minimalne odległości od budynków mieszkalnych, granic działek, studni itd. Jednocześnie powinien być zapewniony łatwy dojazd i manewrowanie taborem ascenizacyjnym. Nie wolno lokalizować zbiornika w trakcie komunikacyjnym, gdyż obciążenie pochodzące od pojazdów może doprowadzić do jego zniszczenia. Zbiornik jest konstukcją samonośną i nie wymaga dodatkowych fundamentów i obmurowań.

Podczas jego instalacji należy przestrzegać następujących zaleceń :

 1. wykop pod zbiornik musi być szerszy o co najmniej 0,50 m od samego zbiornika aby zapewnić dostęp do dolnej połowy zbiornika podczas jego zasypywania;
 2. głębokość wykopu powinna być większa o co najmniej 0,30 m aby wykonać podsypkę żwirowo – piaszczystą;
 3. w wykopie nie mogą się znajdować kamienie, belki i inne twarde przedmioty mogące spowodować mechaniczne uszkodzenie zbiornika;
 4. ustawić zbiornik w wykopie, tak aby króciec wylotowy znajdował się na odpowiedniej wysokości i wypoziomować zbiornik;
 5. zbiornik obsypać piaskiem do połowy i zagęścić piasek w wykopie;
 6. jeśli to konieczne ( ze względu na wysoki poziom wód gruntowych ) należy wykonać opaskę z półsuchego betonu o grubości ok. 20 cm dookoła zbiornika nad poziomym kołnierzem;
 7. podłączyć instalację odpływową do zbiornika;
 8. zamontować pokrywę włazu, istnieje możliwość skrócenia studzienki – pokrywę należy przykręcić do studzienki;
 9. zasypać wykop do poziomu gruntu.

Uwagi dodatkowe :

 1. należy bezwzględnie przestrzegać strefy bezpieczeństwa min. 1 metr od zbiornika, w tej strefie nie wolno prowadzić ruchu pojazdów ( np. przy opróżnianiu ) ani składować ciężkich ładunków ( ziemia z wykopów, cegły itp.);
 2. głębokość posadowienia zbiornika nie może przekraczać 1,20 m. licząc od połączenia zbiornika ze studzienką;
 3. w przypadku sezonowego korzystania ze zbiornika nie zachodzi konieczność jego opróżniania na okres zimy, pod warunkiem, że lustro ścieków znajduje się poniżej 1 metra pod powierzchnią gruntu;
 4. zabrania się dokonywania samowolnych zmian konstrukcji zbiornika ( np. wywiercania otworów itp);
 5. zbiornik przeznaczony jest do przechowywania nieczystości pochodzących z gospodarstw domowych lub wody – deszczówki.

Nie przestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na zbiornik.